Maria, een parel in de akker van de wereld. 

Maria kent vele eretitels. De meeste daarvan vinden we terug in de litanie van Loreto die na de rozenkrans gebeden wordt. Vele van deze titels stoelen in de devotie tot Maria. De jongste tijd geeft ons enkele nieuwe titels, zoals b.v. Maria, de eerste leerling, de eerste gelovige, de eerst dienstbare. Ze gaan terug op teksten uit het Nieuwe Testament. Bij de aankondiging door de engel Gabriël horen we Maria zeggen: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord”. Op de bruiloft van Kana zegt Maria in groot geloof tegen de dienaren: “Doet maar wat Hij u zeggen zal”. Onder het kruis horen we Jezus’ woorden: “Vrouw zie daar uw zoon”. Maria wordt geroepen tot dienst aan de  mensen. 

De nieuwe titels leren ons dat Mariadevotie, Maria vereren, wil zeggen: worden als Maria. Niet alleen maar vragen. Dat mag natuurlijk. Mariaverering die blijft steken bij haar persoon is niet af. Maria staat helemaal open voor Gods wil en het is haar taak ons tot Christus te brengen opdat wij in Christus – die ons leven is – leren Gods wil te volbrengen. Maria is, zoals Christus, niet gekomen om te heersen maar om te dienen. Maria leert ons dat we als rank geen vrucht kunnen dragen als we niet met Christus – de wijnstok – verbonden blijven. Onze opdracht is als Christus te worden. De maand oktober – Mariamaand – kan ons daarbij helpen. Maria is een kostbare parel in onze wereld. 

 

      René H.M. Maessen, pastoor-deken.