Parochie H.Margareta, Ittervoort
Wanneer uw dierbare/familielid overlijdt , kunt u contact opnemen met:
Deken Mgr. R.H.M. Maessen te Thorn, Wijngaard 11, 6017 AG Thorn, tel: 0475-561410
Kapelaan M.J.J. Bodde, Mgr. Savelbergweg 93, 6097AE Heel, tel: 0475-475667 of onze koster Josee Theunissen tel. 0475-565894.

Voor het toedienen van de ziekenzalving (H. Oliesel) kan men ook contact opnemen met de genoemde priesters.

Het is in Ittervoort gebruikelijk dat voor de overledene de klokken geluid worden.
Dit is altijd in de eerste morgen om 11.00 na melding van het overlijden van een parochiaan. De nabestaanden/begrafenis-onderneming bespreken de uitvaart met de priester die de uitvaart gaat verzorgen.

Voor de avondwake is er een gebedsdienst die samen met avondwake-groep en nabestaande wordt samengesteld. Muziek tijdens deze gebedsdienst is mogelijk, mits gepast. Voor de begrafenissen op het kerkhof is de heer J. Tobben (tel.0475-565798) het aanspreekpunt voor het delven van het graf.
Wanneer er een crematie heeft plaatsgevonden kan de asurn op de begraafplaats in de urnenmuur geplaatst worden dit in overleg met de heer J. Tobben.

Uitvaartdiensten
Er kan een keuze gemaakt worden uit:

* Avondwake als gebedsdienst en Uitvaartmis/Uitvaartdienst met aansluitend begrafenis of crematie.
* Alleen Uitvaartmis/Uitvaartdienst met aansluitend begrafenis of crematie.
* Alleen een avondwake.


Begraafplaats
Zoals er overal regels gelden, zijn er ook op het kerkhof regels van kracht. De parochie beschikt over een volledige kerkhofadministratie. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u altijd terecht bij de heer J. Tobben. Wij zouden het op prijs stellen dat van ieder graf op het kerkhof indien mogelijk een correspondentie adres aanwezig is. Dit maakt het voor onze heer Tobben gemakkelijk gemaakt om een registratie bij te houden over onze begraafplaats.  


Sinds jaren staat er op ons kerkhof een urnenmuur (columbarium) waar de urn(en) van overledenen geplaatst kunnen worden. De begraafplaats heeft 3 urnenmuren waarvan elk 9 nissen zijn geprojecteerd. Elke nis is geschikt voor 2 urnen. Voor het graf en nis geldt een grafrechtenovereenkomst van 20 jaar die daarna verlengd kunnen worden met 10 jaar. De kosten van belettering en plaatsing van de gedenkplaat in het columbarium zijn voor eigen rekening. Het delven van een graf wordt altijd dubbeldiep uitgevoerd. Het delven is voor rekening van de nabestaanden.Grafrechten
De tarieven voor grafrechten bedragen:

Graven en Urnen:
Dubbeldiep graf
Voor 20 jaar € 700,00
Verlenging voor 10 jaar € 350,00

vanaf 1 januari 2017 kunnen deze bedragen herzien worden.

Grafrechten
De grafrechten worden verleend voor een periode van 20 jaar en kunnen telkens met 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende is gehouden aan de afmetingen. Aangebrachte zaken buiten de afmeting kunnen door het kerkbestuur verwijderd (laten) worden. Eventuele gemaakte kosten zijn voor rekening van de rechthebbende. Door het verlenen van grafrechten kan de rechthebbende op een graf, daaraan of aan de daarbij geplaatste grafsteen de nodige herstelwerkzaamheden doen of de grafsteen weghalen. Men dient zich daarbij aan de voorschriften te houden. Het verwijderen van een grafsteen bij het verstrijken van de termijn gebeurt door de rechthebbende Vóór het verstrijken van boven-bedoelde termijn ontvangt de rechthebbende namens het kerk-bestuur hiervan een kennisgeving.

Voorts is onder meer het volgende van toepassing:
Het kerkbestuur wordt automatisch, volgens de wet, eigenaar van de grafsteen na plaatsing, echter de rechthebbenden blijven verantwoordelijk voor de grafmonumenten en het onderhoud ervan. Schade aan de grafstenen, door welke oorzaak ook ontstaan, wordt door het bestuur niet vergoed, tenzij deze veroorzaakt is door handelingen of nalatigheid van of vanwege het kerkbestuur.
Over de grafstenen van graven en urnen, voor welke niet binnen één jaar na het verstrijken van de termijn waarvoor de grafrechten werden verleend, zijn verlengd, kan het kerkbestuur vrijelijk beslissen tot ruiming. Indien de rechthebbende de kosten, welke door het bestuur zijn gemaakt voor onbehoorlijk onderhoud, niet binnen één jaar na aanschrijving zijn betaald, kan het kerkbestuur de rechthebbende van zijn recht geplaatste of daarvan verwijderde grafsteen, zonder tot enige vergoeding te zijn gehouden.
In alle gevallen waarin niet voorzien is, beslist het kerkbestuur.

Onderhoud
Een groep vrijwilligers (senioren) uit de parochie doen sinds jaren het onderhoud op de begraafplaats. Het kerkbestuur zijn deze mensen zeer erkentelijk in dit voortreffelijk onderhoud wat deze mensen doen. In het algemeen worden door de rechthebbende de grafstenen zeer goed verzorgd op onze begraafplaats. Onze oprechte dank hiervoor. Wij verzoeken dan ook om dit in de toekomst zo voort te zetten. Verder wordt er hard gewerkt aan de renovatie van onze kerkhofkapel. De vorderingen in dit project zijn bijna afgerond. Veel dank aan onze sponsoren en vrijwilligers van onze parochie die vele uren in dit project hebben gestoken, vooral onze projectleider de heer J. Daemen.