Parochie H. Antonius Abt, Ell

Overlijden en begraafplaats

Overlijden

Wanneer uw dierbare/familielid overlijdt, kunt u contact opnemen met de heer H.J.G. Heijkers (0495 55 23 71). Hij zal een van de priesters benaderen. Het is in Ell gebruikelijk dat voor de overledene de klokken geluid worden. Afhankelijk van de situatie worden de overige zaken besproken met de heer Heijkers of met een van de priesters, eventueel samen met de begrafenisondernemer. Te bespreken zaken zijn o.a. de dag en uur van de uitvaartdienst(en). Samen met de priester wordt dan de inbreng bij de uitvaart ingevuld.

Diensten
De mogelijkheden voor een uitvaart zijn:
- een avondmis (de volgende dag gaat men naar het crematorium)
- een Avondwake als gebedsdienst zonder H.Mis
- een uitvaartmis of uitvaartdienst en geen avondmis
- een avondwake/avondmis en een uitvaartmis.

De avonddienst is meestal om 19.00 uur. De uitvaartmis is meestal om 10.30 uur. In de uitvaartdiensten wordt gecollecteerd voor missen voor de overledene en niet voor andere doeleinden.
Aan de collecteopbrengst uit de missen wordt in overleg tussen de nabestaanden en de penningmeester een besteding gegeven.

Begraafplaats
Zoals er overal regels gelden, zijn er ook op het kerkhof regels van kracht. De parochie beschikt over een volledige kerkhofadministratie. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u altijd terecht bij de heer H.J.G. Heijkers. Voor correcte afhandeling wordt het op prijs gesteld dat u een contactpersoon aanwijst aan wie eventuele correspondentie gericht moet worden. Sinds 2000 staat er op ons kerkhof een columbarium waar de urn(en) van overledenen geplaatst kunnen worden. Deze plaatsing geldt voor 20 jaar. Daarna kunnen de rechten telkens voor 10 jaar worden verlengd. De kosten van belettering en plaatsing van de gedenkplaat in het columbarium zijn voor eigen rekening. Bij aanleg van een nieuw graf of plaatsing van nieuwe urnen worden de rechten voor 20 jaar aangegaan. Dit is een wettelijke verplichting die daarna telkens voor 10 jaar opnieuw kan worden aangegaan. Het kerkhof wordt onderhouden door vrijwilligers. Door hun inzet kunnen de tarieven beperkt blijven. U begrijpt dat vrijwilligers altijd welkom zijn.

Grafrechten
De tarieven van de grafrechten zijn door het bestuur van het Cluster vastgesteld. Er wordt gewerkt aan een uniform tarief voor de zes parochies. In 2017 zal het grafrecht in alle parochies van de cluster Emmaüs € 780,00 bedragen voor een periode van 20 jaar. De grafrechten in Ell zijn voor 2015 vastgesteld op € 650,00.

Bankrekening van de parochie
NL 12 RABO 0113 9013 13


 

 

 nieuw logo