Parochie H. Antonius Abt, Ell

Liturgie en sacramenten

De voorbereiding op het Doopsel
Alle ouders die in het dekenaat Thorn-Heythuysen welke hun zoon of dochter willen laten dopen, zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de voorbereiding op dit sacrament die één avond in beslag neemt.
Tijdens deze avond ontmoeten de ouders uit diverse parochies elkaar. Doel van deze bijeenkomst is even stil te staan bij de inhoud van deze stap in het geloof. In een tijd waar niets meer vanzelfsprekend is, wordt de vraag naar ‘het hoe en het waarom’ steeds sterker. Weinig is nog zoals het altijd is geweest; meer zaken staan ter discussie en liggen helemaal open.Wat is de plaats en de betekenis van het doopsel in zo’n tijd?

De avonden vinden twee keer per maand plaats. Het is aan u om de avond te kiezen die u het beste schikt. Eén doopvoorbereidingsavond vindt plaats in Hunsel, in de parochieruimte in de kerk, Jacobusstraat 14 en één avond in Haelen, in het parochiecentrum dat ook direct aan de kerk ligt, Kerkplein 12.

De precieze data worden u meegedeeld wanneer u met uw parochie contact opneemt over het doopsel. De avonden worden steeds verzorgd door één van de parochiepriesters uit het dekenaat Thorn-Heythuysen. Wij zijn er van overtuigd dat deze avonden een verrijking betekenen voor de ouders van onze dopelingen.

De Eerste H. Communie
Op de laatste zondag van mei (door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden) ontvangen kinderen van groep 4 van de basisschool hun Eerste H. Communie. Ze worden op school voorbereid door mevr. Wulms en hun leerkracht.
Ondersteuning wordt gegeven door een jaarlijks te vormen werkgroep. Van de ouders wordt verwacht dat zij de kinderen helpen zich op hun Eerste H. Communie voor te bereiden. Een aantal weken voor de communiemis stellen de kinderen zich voor in de presentatiemis. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer de communicantjes meelopen in de Sacramentsprocessie.
 
H. Vormsel
Afhankelijk van het aantal vormelingen van groep 8 bestaat in onze parochie de gelegenheid jaarlijks of tweejaarlijks het sacrament van het H.Vormsel te ontvangen. De voorbereiding gebeurt door mevr Wulms in samenwerking met het onderwijzend personeel van de basisschool. Er wordt gestart met een bijeenkomst, waarin de ouders en kinderen wordt uitgelegd hoe de aanpak is. Jaarlijks organiseert het Bisdom een bijeenkomst voor alle vormelingen.
 
Het Huwelijk
Wanneer u van plan bent om ook kerkelijk te trouwen, is het verstandig tijdig contact op te nemen met de pastoor of een van de kerkbestuursleden voor een gesprek waarbij verschillende punten doorgenomen worden.
De versiering van de kerk tijdens de huwelijksmis mag u zelf bepalen of u neemt contact op met de dames die wekelijks de kerkversiering verzorgen. De kosten van de huwelijksmis hangen af van hoeveel kerkbijdrage er wordt gegeven. Dit kunt u bespreken met de penningmeester.
 
De ziekenzalving
Het kan de zieke een goed gevoel geven als hij/zij het sacrament van de zieken nog in volle bewustzijn ontvangt, het liefst in het bijzijn van zijn of haar dierbaren. Hiervoor kunt u een van de clusterpriesters rechtstreeks benaderen of een van de kerkbestuursleden.

 

 nieuw logo