Liturgie
Wat is Liturgie?

Het woord "liturgie" komt uit het oud-Grieks. "Leitourgia" betekent: dienstverrichting voor de staat, dus dienstplicht. Nieuwtestamentisch wordt dit woord gebruikt om aan te geven: dienstverrichting in de Kerk, de Kerkdienst. Het Griekse woord is gevormd uit twee woorden: "leoos" of "laos" hetgeen "het volk" aangeeft en "ergos" hetgeen "werkend" moet vertaald worden. Nieuwtestamentische "leitourgikos" is dus "dienstbaar" of "dienend". "Leitourgon" is diensten verlenen; de kosten dragen; een liturgie vervullen; helpen; tempeldienst waarnemen; kortweg: dienen. "Leitourgos" is een dienaar.

Kerkelijke liturgie
Het woordenboek zegt: " liturgie" is het geheel van de voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handleidingen die een eredienst uitmaken. Het woord wordt eveneens gebruikt voor de verzameling van liederen (liedboeken), gebeden (gebedenboeken) enz. bij de eredienst gebruikt; een boek dat zo'n verzameling bevat. "Liturgisch" is de betrekking hebben op, volgens de liturgie: liturgische gewaden; liturgische kleuren; liturgische zang. Binnen het Protestantisme heeft men lang geaarzeld het woord "liturgie" te gebruiken, omdat men geen voorgeschreven gebeden, ceremoniën of handelingen had. De Lutherse Kerk had deze schroom niet. Men sprak liever in verband met de eredienst bij voorkeur over de "Orde van Dienst". Door contacten met andere Kerken, in het verband met de oecumene, wordt het woord liturgie steeds meer gebruikt. Trouwens is het woord keurig. De eredienst vangt aan met de liturgie, gevolgd door de Dienst van het Woord, de Dienst van de Tafel, en het Slot. Het slot bevat de "Geloofsbelijdenis", het Slotgebed met voorbeden eindigend in "het Onze Vader", collecte en mededelingen, en de wegzending en zegen.

*H.Doopsel
*H.Communie
*H.Vormsel
*Huwelijk

H.Doopsel
Een kind: 'n geschenk dat je leven verandert.
Lang voordat je werd geboren en een deel van de menselijke geschiedenis werd, bestond je al in het hart van God.

Liefdevolle ogen zagen jou al. Iemand vond al dat je kostbaar bent, een schone parel, van eeuwigheidswaarde.
Als de liefde kiest dan kiest zij met een volmaakt gevoel voor de unieke schoonheid van de uitverkorene zonder ook maar iemand anders het gevoel van uitsluiting te geven.
Gods liefde sluit niemand uit. Elk leven is in Gods ogen een parel die door Hem gekoesterd wordt.

Het is een heel gebeuren als in een gezin een kind op komst is. Men droomt van de geboorte. Men wikt en weegt de naam van het kind: klank aanvoelen, betekenis van de naam zelf, associaties met bepaalde personen, enz. De naam zal eigenheid aantonen. Het kind is uniek. Het is enig voor ouders, voor verwanten, voor familie, voor alle mensen. Het is enig voor God.

Gelovige ouders zullen dan ook God danken voor het nieuwe leven dat hen is toevertrouwd.

In de katholieke gemeenschap wordt deze dank gevierd in een doopviering.

Tijdens de doop in gemeenschap vertrouwen wij het kind toe aan de oorsprong van het Leven: God zelf. Het is dan ook de opdracht van de ouders, peter en meter om zo goed als God voor dit kind te zijn. Zij zullen Gods tederheid, zorg en nabijheid moeten vertalen.

Wilt U Uw kindje laten dopen, vult U dan hier het doopformulier in.

Ga terug naar boven...

H.Communie
Op de laatste zondag van mei (door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden) ontvangen kinderen van groep 4 van de basisschool hun Eerste H. Communie. Ze worden op school voorbereid door Marjo Ramaekers en Ingrid Tubee. De Eerste Heilige Communiemis wordt in 2012 gehouden op 13 mei 2012 om 11:00u.
Ondersteuning wordt gegeven door een jaarlijks te vormen werkgroep. Van de ouders wordt verwacht dat zij de kinderen helpen zich op hun Eerste H. Communie voor te bereiden. Een aantal weken voor de communiemis stellen de kinderen zich voor in de presentatiemis. Een aantal weken na de communiemis vindt er een dankmis plaats.
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer de communicantjes meelopen in de Sacramentsprocessie.

Ga terug naar boven...

H.Vormsel

Het H.Vormsel is en bijzonder sacrament. Het wijdt de dopeling verder in in het Christelijk leven. De Heilige Geest wordt over hem uitgestort, zoals dit bij de apostelen gebeurde op wat nu bekend staat als het Pinksterfeest. De gelovige wordt hierdoor gesterkt om op Christus (= Gezalfde) te gaan lijken. Hij wordt gesterkt om met volle overgave van God en Zijn Boodschap te getuigen.
Hiertoe wordt de gedoopte dan ook gezalfd met Chrisma. Dit is een olie die met balsem is verrijkt en die op de middag voor Witte Donderdag, tijdens de Chrisma-mis, door de bisschop is gezegend. De vormheer (de bedienaar van dit sacrament) is in principe de bisschop zelf. Ook kan de bisschop dit delegeren aan zijn vicarissen of in bijzondere gevallen aan de priester van de parochie zelf.
De gedoopte krijgt van de vormheer met Chrisma een kruisje op het voorhoofd. Hierbij zegt hij:"Ontvang het zegel van de Heilige Geest, het is een gave Gods!" . Dit is tevens, net als bij de doop, een onuitwisbaar teken, wat inhoudt dat het sacrament eenmalig is en altijd voortduurt. Daarnaast legt hij hem ook de hand op.De sacramentele handelingen van het Vormsel worden, behalve in zeer bijzondere gevallen, altijd tijdens een eucharistie verricht in het bijzijn van de gemeenschap en van de peter en/of meter van de dopeling.. Zo wordt de band tussen doop en vormsel en eucharistie en vormsel duidelijk kenbaar gemaakt. De weg om Jezus na te volgen is met de doop begonnen en wordt nu bekrachtigt en gesterkt. Daarnaast komt het volledig in de gemeenschap opgenomen zijn en het vormsel duidelijk naar voren en wordt de verbinding tussen het sacrament van het Vormsel en de algehele inwijding in het Christelijk geloof duidelijk tot uitdrukking.

Het Vormsel; een belangrijk sacrament dat Gods belofte laat zien, het sturen van de Heilige Geest die leven geeft, die leidt en die troost.

Ga terug naar boven...

Huwelijk

Het huwelijk is meer dan een samenlevingscontract, het is een levenskeuze in liefde voor elkaar. Als gelovigen mogen we daaraan toevoegen: het is een ‘sacrament’, een teken van Gods genade. Je zou kunnen zeggen: het huwelijk is niet alleen een verbond met elkaar, het is ook een verbond met God.

Wanneer u van plan bent om ook kerkelijk te trouwen, is het verstandig tijdig contact op te nemen met de pastoor of een van de kerkbestuursleden voor een gesprek waarbij verschillende punten doorgenomen worden.

De versiering van de kerk tijdens de huwelijksmis mag u zelf bepalen of u neemt contact op met de dames die wekelijks de kerkversiering verzorgen.
De kosten van de huwelijksmis hangen af van hoeveel kerkbijdrage er wordt gegeven. Dit kunt u bespreken met de penningmeester.

Iedere huwelijksviering verloopt volgens een bepaald schema en is in deze handleiding verdeeld in 19 vaste onderdelen. Bij elk onderdeel heeft U verschillende keuzemogelijkheden. Uit de gegeven keuzemogelijkheden kunt u zelf een huwelijksviering samenstellen die u het meest aanspreekt. Om uw keuze te kunnen bepalen wil deze handleiding u daarbij tot steun zijn.

Klik hier om naar de handleiding voor het huwelijksboekje te gaan.

Ga terug naar boven...