Inleiding.
Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor de ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) gewijzigd. Op grond van de nieuwe voorwaarden, die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen, moeten een aantal gegevens openbaar gemaakt worden.

Te naamstelling.
Stichting Abdijkerk Thorn,
Wijngaard 11,
6017 AG Thorn.
De stichting is tevens gevestigd te Thorn.
RSIN nummer van de stichting is: 8026.10.948

Secretariaat
Mevr. M. Theunissen-Stratermans
Luiksestraat 6
6017 CC Thorn

Leden.
Dhr. W.M.M. De Renett,
Ansfriedstraat 22,
6017 CW Thorn.

Dhr. J.A.M. Parren,
Boekendeweg 28,
6017 CP Thorn.

Dhr. J.B. Dankbaar,

Manderscheidtsingel 50,
6017 GC Thorn.

Beloningsbeleid.
De bestuursleden van de Stichting Abdijkerk krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de R.K. parochie Heilige Michaël in Thorn bij het realiseren van haar verantwoordelijkheid voor het in standhouden en onderhouden van de aan de parochie toebehorende Abdijkerk en de Kapel onder de Linden te Thorn, alsmede het meehelpen bij
het in standhouden, onderhouden, herstellen, bewaren, vervangen, verwerven, vermeerderen en/of verrijken van de parochiële kunstschatten en bezienswaardigheden behorende tot en/of zich bevindende in genoemde Abdijkerk of Kapel.

Beleidsplan
De stichting kent geen jaar-gebonden beleidsplan. Het algemene beleid is er op gericht om de Abdijkerk op een doelmatige, pastoraal en historisch verantwoorde wijze voor het grote publiek open te stellen. Met de inkomsten die daarmee gegenereerd worden ondersteunt de stichting de parochie in het streven tot behoud en onderhoud van de aanwezige kunst- en historische voorwerpen. Daarnaast zal de stichting, waar mogelijk fondsen werven voor het bevorderen en in standhouden van objecten en activiteiten die een duidelijke binding en meerwaarde hebben voor de historie van Thorn in het algemeen en de Abdijkerk en Kapel onder Linden in het bijzonder.     
ACTIVA   2015
     
Vaste activa € 76.501
Vlottende activa € 7.314
Liquide middelen € 102.214
     
Balanstotaal € 186.029
     
     
PASSIVA 2015
     
Eigen Vermogen € 175.199
Voorzieningen € 9.175
Overige passiva € 1.655
     
Balanstotaal  € 186.029
     
 
 
 
     
BATEN 2015  
     
Omzet Abdijkerk € 58.004  
Rente opbrengsten € 683  
     
Totaal € 58.687  
     
     
LASTEN 2015  
     
Personeelskosten € 13.213  
Huisvestingskosten € 7.240  
Div. algemene kosten € 2.461  
Giften etc. aan parochie € 42.450  
Afschrijvingskosten € 12.518  
Bijz. baten en lasten € 188  
  € 78.070  
     
Resultaat boekjaar € -19.383  
     
Totaal € 58.687  
     

 

Logo abdijkerk