Cursiefjes van
W. Miltenburg f.s.o., pastoor-deken

Een persoonlijk woordje van onze pastoor-deken.

Iedere twee weken maakt hij ons deelgenoot aan zijn persoonlijke kijk op het leven. Soms zomaar tot vermaak. Een andere keer serieus van toon, zodat het ons tot nadenken kan zetten.

Maar in ieder geval: veel leesplezier!

De in ons dekenaat al gestarte actie om mensen in nood hier ter plekke vanuit de parochies te ondersteunen willen we in de Advent wat breder opzetten. In de verschillende kerken van parochiecluster Emmaüs plaatsen we achter in de kerk een mand met daarbij de vraag hierin houdbare levensmiddelen te doneren. Hiervan maken we dan voedselpakketten voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.  Concrete hulp aan mensen die deze nodig hebben hoort bij de kerntaken van de Kerk. Jezus is voor alle mensen gekomen. En Hij had een voorkeur voor de armen. Paus Franciscus onderlijnt dit telkens. Met Kerstmis horen we hoe Hij in een arme stal van Bethlehem ter wereld is gekomen. Allereerst waren het ...
verder lezen
In deze maand van het jaar staan we stil bij onze dierbare doden. Hun graven of rustplaatsen verzorgen we extra. Hun overlijden raakt ons van binnen. Tegelijk kan het gedenken van hen ons geloof verdiepen en vinden we daarin een steun om ons verdriet een plaats te geven. De kerkvader Augustinus († 430) drukt het als volgt uit: Wanneer de gelovigen hun dierbare overledenen gedenken en voor hen bidden, komt dit ongetwijfeld ten goede aan hen die tijdens hun leven hebben verdiend aldus na dit leven geholpen te worden. Ook wanneer het om een of andere reden onmogelijk is het lichaam van een overledene te begraven of het bij te zetten in een gewijde ruimte, mag men niet nalaten voor ...
verder lezen
Met onze dierbare doden blijven we verbonden. Naast het gemis ervaren we ook nabijheid en vertrouwen. Troost en hoop kunnen we vinden in de geloofservaring van mensen die ook afscheid hebben moeten nemen. Hieronder een gedicht van Augustinus. “De dood is niets.  Ik ben maar aan de andere kant.  Ik ben mezelf, jij bent jezelf.  We waren er voor elkaar, dat zijn we nog altijd. Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. Spreek tegen me, zoals weleer,  op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest. Lach om wat ons samen heeft doen lachen. Denk aan mij, bid met mij. Spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd hebt gedaan, zonder deze te benadrukken, zonder droefheid. Het leven is wat het ...
verder lezen
Allerheiligen en Allerzielen noemen we in één adem. We staan stil bij onze dierbare doden. Allerheiligen: degenen die al leven in Gods stralende heerlijkheid. Allerzielen: zij die het stralende licht van God nog niet kunnen verdragen; die in dit licht juist hun eigen gebreken scherper zien. Allerzielen kunnen we misschien vergelijken met het knipperen met onze ogen.  Vanuit het donker kunnen onze ogen het felle licht nog  niet meteen verdragen en het doet zelfs pijn om te kijken! Zo mogen we Allerzielen verstaan: nog wennen aan het hemelse licht van God zelf. Wanneer we uit dit leven heengaan en er nog duisternis aan ons kleeft, durven we God nog niet onder ogen te komen. We schamen ons; zien in dit ...
verder lezen
Op zondag 13 oktober heeft paus Franciscus in Rome John Henry kardinaal Newman heilig verklaard. John Henry Newman (1801-1890) wilde aantonen dat de anglicaanse kerk waarin hij leefde op het juiste spoor zat in overeenstemming met Jezus’ bedoelingen. Bij dit onderzoek kwam hij meer en meer tot de overtuiging dat de  r.k.-Kerk de juiste was. In 1845 zet hij de stap naar de katholieke Kerk, ook al kost hem dat veel: hij verliest zijn baan, vrienden en een geloofsgemeenschap waarvan hij hield. Zijn inzichten ‘dwingen’ hem tot deze stap. Het is niet zo dat de Kerk het geloof dwingend oplegt, maar het geloof verplicht de mensen de Kerk aan te nemen (Sermon Notes 270). Interessant hoe hij zijn weg gegaan ...
verder lezen
Allen die zich hebben ingezet voor het bezoek van onze bisschop aan het dekenaat Thorn ben ik erkentelijk voor wat ieder heeft gedaan. Fijn dat de parochies die we niet konden bezoeken ook deelnamen. Dankjewel aan allen die betrokken waren! Ik vond het stimulerend te zien hoeveel mensen actief in onze parochies bezig zijn. Telkens drukte de bisschop zijn dank uit jegens degenen die een beeld schilderden van wat er gebeurt op pastoraal, diaconaal, liturgisch, MOV-vlak, of qua financiën of gebouwen, enz. Het viel me op hoe goed de bisschop heel de dag door luisterde naar alles wat er gezegd werd en daar ook op inging: waarderend en tegelijk soms ook richting gevend zaken in een groter perspectief plaatste. Het ...
verder lezen
“Voor het slapen gaan kijkt de kleine nog graag een filmpje.” “Dan moet ik wel eerst weten hoe de recorder werkt”, reageerde mijn tante, die die avond oppastante was. “Niet nodig, dat weet Fabienne zelf wel!” En inderdaad; hoe klein ook, zij kon het apparaat bedienen. Fabienne had een leeftijd tussen dreumes en peuter in. Technische zaken pikt een nieuwe generatie automatisch op. Hoe klein ook.  Geef een tiener een smartphone en hij haalt er veel meer uit dan een volwassene. In de techniek bouwen we automatisch op onze voorgangers. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Anders is dat bij morele waarden, bij ons geloof, of bij een taal of dialect. Dan moet iedere generatie het zich ...
verder lezen
Vanaf vrijdag 20 september bezoekt onze bisschop drie dagen ons dekenaat. Dit bezoek valt in de periode van 75 jaar bevrijding. De bevrijding moest bevochten worden – de strijd concentreerde zich aan weerzijden van het kanaal. Het herinnert mij aan mijn eigen vader, die in de oorlog vanwege de Arbeitseinsatz moest onderduiken en met mijn opa ook eens een rivier – in dit geval de Hollandse Vecht – was overgezwommen om aan een eventuele razzia te kunnen ontkomen. Persoonlijke verhalen die doorverteld worden en kleur geven aan wat er, 75 jaar geleden, heeft plaatsgevonden.  In het bisdomblad De Sleutel schrijft bisschop Harrie Smeets een persoonlijk verhaal over zijn vader en hoe een Duitse soldaat woord hield: “Ich bringe Ihren Sohn ...
verder lezen
 “De kerktoren van de St.-Stephanusparochie in Heel zou wel eens heel goed mogelijk het oudste bouwwerk in Midden Limburg kunnen zijn” (eerste helft 11e eeuw). En tegen deze van zandsteen en keien gebouwde toren heeft een (houten) kerkje gestaan. Dit las ik in een  artikel  van Leon Moonen  in het Bevrijdings Hallo magazine van september. In combinatie met  Blieve vertèlle, wat ook over de bevrijding gaat, gaan mijn gedach- ten verder naar vrijheid en bevrijd zijn door Jezus, onze Verlosser. Bevrijding, verlossing is eigen aan ons geloof. En bij zulke historische monumenten voel je een zekere fierheid, dat je op dezelfde plaats nu samen komt en erbij hoort om het verhaal te blieve vertèlle. Ik ‘kaap’ deze uitdrukking even om die ook ...
verder lezen
Onze bisschop, mgr. drs. Harrie Smeets  wil graag een goed beeld van zijn bisdom krijgen en bezoekt daartoe de dekenaten. Hij zal vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 september naar het dekenaat Thorn komen.  In grote lijnen heeft het dekenaatsbestuur in samenwerking met de clusterbesturen de bezoeken per dag over de drie parochieclusters verdeeld: vrijdag ligt het accent op EMMAÜS, zaterdag is hij in KANA en zondag grotendeels in het parochiecluster TABOR.  Het programma omvat momenten waar ieder welkom is en ook meer besloten samenkomsten. De grootte van ons parochiecluster maakt het onmogelijk om iedere parochie te bezoeken.  Het programma van vrijdag 20 september:  9.00 uur: Aankomst van de bisschop in Thorn 9.30 uur: H. Mis in de kerk ...
verder lezen
Drie weken woon ik nu in Thorn; in de pastorie staan de meubels op hun plaats, gordijnen hangen op en in de meeste kerken van ons parochiecluster Emmaus heb ik de H. Mis gevierd. Nu kom ik ertoe om de post en daarbij vooral de reacties op mijn benoeming te beantwoorden. Tegelijk ga ik verder op verkenningstocht in ons dekenaat. De periode dat ik nu hier ben valt samen met de weken van de Tour de France. Deze wordt altijd in de maand juli gereden en valt zo samen met vakantietijd. – Wellicht is deze ook daarom bekender dan de Giro, of de Vuelta –  Bij het volgen van de Tour krijgen we prachtige beelden van Frankrijk mee. Onbekende plaatsen, ...
verder lezen
Nu de vakantietijd begint en heel wat mensen onderweg zijn, wil ik verwijzen naar het thema van de Wereldjongerendagen van 2022 in Lissabon. Paus Franciscus heeft het bekendgemaakt:  Maria stond op en ging met spoed’. Nu is vakantietijd niet om je te haasten, maar het thema van onderweg zijn sluit er wel bij aan. Paus Franciscus “Jullie hebben elkaar nodig, als je een verschil wilt maken in de wereld die voortdurend neigt naar verdeeldheid,” aldus de paus. “Alleen als we samen optrekken, zijn we werkelijk sterk. Laten we met Christus, die het Brood ten Leven is en ons de kracht geeft voor onze tocht, zijn vuur brengen om licht te brengen in de duisternis in deze wereld.” Meestal stellen wij ...
verder lezen
Veel dank wil ik uitspreken naar allen die gezorgd hebben voor de bijzonder mooie, warme en sfeervolle installatieplechtigheid zondag 30 juni. Schitterend! Enkele familieleden wisten werkelijk niet wat ze meemaakten. Die inzet en warme betrokkenheid! En ook voor- en nadien heb ik vele reacties gehad. Alle waardering voor uw inzet, betrokkenheid en belangstelling.  Het is me nog niet gelukt ieder te bedanken. Ik zit nu tussen de verhuisdozen. Woensdag 4 juli ben ik van Heerlen naar Thorn verhuisd. Tussen het uitpakken van de dozen door schrijf ik dit artikeltje. Ik wil aangeven dat ik dat ik hier graag aan de slag ga, samen met collega-priesters, diaken en de vrijwilligers, die het parochieleven rondom al de kerken van ons parochiecluster Emmaus dragen ...
verder lezen
Op 30 juni 2019 is W. Miltenburg f.s.o. geïnstalleerd als pastoor van het cluster Emmaüs en deken van het dekenaat Thorn. Vanaf nu zal hij ons iedere twee weken deelgenoot maken aan zijn persoonlijke kijk op het leven. Soms zomaar tot vermaak. Een andere keer serieus van toon, zodat het ons tot nadenken kan zetten. Maar in ieder geval: veel leesplezier! ...
verder lezen
Omdat we in januari afscheid hebben genomen van pastoor-deken Maessen, die nu vicaris-generaal is geworden en daarmee de rechterhand van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets, zal er (voorlopig) geen nieuw cursiefje verschijnen. We houden deze plaats op de website nog even gereserveerd voor een 'cursiefje' voor het geval dat een nieuwe deken deze reeks wilt voortzetten ...
verder lezen
Met veel genoegen en dankbaarheid kijk en denk ik terug aan zondag 6 januari, de dag van het afscheid als deken van dekenaat Thorn en als pastoor van het cluster Emmaüs. Ook namens mijn familie oprechte dank voor de geweldige dag. De feestelijke Eucharistieviering, die klonk als een klok, en de hartelijke ontmoeting nadien hebben mij - en ik denk ons allemaal - goed gedaan. In de afgelopen tijd mocht ik veel gelukwensen ontvangen bgv mijn benoeming tot Vicaris Generaal en altijd vergezeld van bemoedigende woorden. Ook werd ik meer dan eens getroffen door de spontane en hartelijke woorden van dank: geschreven dan wel uitgesproken. Ook dank voor de attenties, zeker voor het Rafaëlfonds om daarmee ook in de toekomst ...
verder lezen
Zo noem ik het maar omdat het ook erboven staat. Dit cursiefje wordt al geschreven voor Kerstmis vanwege de deadline die geldt voor het eerste nummer van 2019. Het voelt een beetje raar omdat we Kerstmis nog moeten vieren en ook de Jaarwisseling en omdat bij verschijning (van het blad) ook mijn afscheid heeft plaats gevonden. Het is een schrijven met een doek voor de ogen en de oren dicht  want alles is al voorbij als u dit leest en wat de inhoud van alles wat aanstaande is, nog niet bekend is. Niettemin hopen we in 2019 ook op geluk en een goed jaar. We kunnen soms al blij zijn als we niet naast een verwerkte hondenbrokkenbrood stappen of de ...
verder lezen
We gaan Kerstmis vieren en de geboorte van Jezus feestelijk herdenken. De woorden van de engelen in die nacht: “Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde onder de mensen van goede wil” klinken elk jaar als een echo. Jezus is niet alleen geboren voor Zijn Joodse landgenoten of voor de christenen die in Hem geloven. Hij kwam voor alle mensen die het goede willen. God schept in alle mensen welbehagen. Paus Franciscus zei in een boodschap bij Wereldvrede dag: “God is de bron van gemeenschap, het helder water van de vrede waar de mensheid naar dorst; het kan niet opwellen uit de woestijnen van hoogmoed, noch uit partijbelangen, puur winstbejag of wapenhandel”. In een wereld waar fysiek ...
verder lezen
De vele kerstmarkten, muzikale uitvoeringen en kerstvieringen in deze tijd horen helemaal bij onze tijdsgeest. In kerkelijk opzicht zijn we nog helemaal in de Advent, de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest. Je zou deze gang van zaken vanuit twee standpunten kunnen bekijken. Op de eerste plaats kun je stellen dat dit allemaal bij de voorbereiding op het kerstfeest hoort of  consumeren is van wat de markt biedt. Om die vraag te beantwoorden kan iedereen die dat wil zich zelf de vraag stellen: vier ik Kerstmis als de herdenking van de komst van Jezus Christus, Gods mens geworden Liefde, of  zijn het gezellige dagen in de decembermaand? Al naar gelang het antwoord is met beide niks mis. Een ander aspect ...
verder lezen
De Adventstijd kenmerkt zich door wachten, afwachten, verwachten. Advent is voorbereiding op het feest van de herdenking van Christus’ geboorte in Bethlehem nu meer dan 2000 jaar geleden. Wat die komst van Christus in het leven van Christenen kan betekenen, kunnen we nog het beste navoelen als ouders die een kindje verwachten. “We zijn in verwachting “, zei een toekomstige vader die zichzelf nog niet zo vlug als vader had gezien. Maar sinds hij de hartslag had gehoord van zijn ongeboren kindje, was alles veranderd. Zijn hartslag was ook veranderd, zijn hart groeide toe naar het vaderschap. Elk jaar wordt ons in de Advent ook de mogelijkheid of beter nog de kans geboden om hetzelfde mee te maken terwijl we ...
verder lezen
Aan het laden...

Cursiefje in uw mailbox

Schrijft u zich in en u ontvangt het laatste cursiefje van de deken elke week in uw e-mailbox.