Cursiefjes van
W. Miltenburg f.s.o., pastoor-deken

Een persoonlijk woordje van onze pastoor-deken.

Iedere twee weken maakt hij ons deelgenoot aan zijn persoonlijke kijk op het leven. Soms zomaar tot vermaak. Een andere keer serieus van toon, zodat het ons tot nadenken kan zetten.

Maar in ieder geval: veel leesplezier!

Biddend verbonden Voor vandaag 25 maart, feest van Maria Boodschap, heeft paus Franciscus allen die in Jezus Christus geloven opgeroepen om (thuis) op het middaguur het gebed van de Heer, het Onze Vader, te bidden. Komende vrijdag zal hij een extra zegen urbi et orbi geven, welke hij normaal alleen op Kerstmis en Pasen geeft.  Afgelopen zondag hielden de bisschoppen van ons land een gebedscirkel – soort gebedsestafette – waarbij ze een brandende kaars doorgaven. Telkens klonk in wat zij zeiden de woorden door van het 9e hoofdstuk van het Johannes evangelie: de genezing van de blindgeborene. En ook paus Franciscus heeft ons opgeroepen deze week dit hoofdstuk langzaam te lezen.    Ik wil me hierdoor laten inspireren. “Ga naar ...
verder lezen
De H. Basilius schrijft: “Het eerste gebod tot vasten werd in het paradijs uitgevaardigd: Adam mocht niet eten van de boom van goed en kwaad!  De ramadan van de moslims is bekender dan het vasten van katholieken. We gebruiken de ramadan wel om uit te leggen wat vasten is. Toch zijn er verschillen: in de kijk op en in de beleving van de vasten. Het grootste verschil is wel: het gaat bij ons niet om de vasten. Vasten is bij ons niet een hoogtepunt: het gaat om Pasen. De veertigdaagse vastentijd is er als voorbereiding op Pasen. Om Pasen nog meer te laten uitkomen. In de 40-dagentijd houden we Pasen voor ogen: Jezus’ verrijzenis. Hij heeft dood en zonde overwonnen.  ...
verder lezen
Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd, als voor-bereiding op Pasen. Want het gaat in ons geloof om Pasen! Bij het ontvangen van een askruisje kan de priester of diaken zeggen: “bedenk, stof ben je en tot stof zul je wederkeren”, of op een positieve wijze: “bekeer je en geloof in het evangelie! “Waar gaat het in de vastentijd om? Is vasten weinig of niet eten en afvallen? Of is vasten ook hongeren naar gerechtigheid? Voel je bij vasten je eigen honger of de honger van anderen? Kan vasten ons verbinden met mensen en ons openen voor de Geest van God? Kunnen we relaties herstellen? De H. Schrift laat ons zien dat God barmhartig is voor de armen en uitgestotenen. Wij zijn ...
verder lezen
BEDEVAART BANNEUX Ieder jaar maken we met ons dekenaat een bedevaart. Dit jaar is dat op dinsdag 12 mei naar Banneux. Kosten: € 20,-- Hiermee is de bus betaald, maar verder is niets inbegrepen. In Banneux zijn voldoende eetgelegenheden, waar je voor een redelijke prijs terecht kunt. Heenreis vanaf 8.00 uur (afhankelijk van de opstapplaats) Terugreis: vertrek uit Banneux om 17.00 uur Aanmelding kan op het eigen parochiekantoor, graag vóór 1 april. Bij aanmelding graag contant betalen ...
verder lezen
Een indrukwekkende schuttersplechtigheid vond plaats in de kerk van Wessem op zondagmiddag 26 januari:  de investituur van de souvereine Orde van de Rode Leeuw. Een beschrijving schiet tekort, maar ik wil er toch enkele woorden aan wijden. Heel knap hoe Koninklijke Schutterij St. Joris uit Wessem dit heeft georganiseerd. Bij de Mis waren behalve Groot-Moderator Marc Heemels nog vier concelebranten, onder wie vicaris-generaal Maessen. In het midden van de H. Mis kregen de decorandi om beurten een mantel omgehangen en sloeg de Grootmeester hen op beide schouders en het hoofd met een groot zwaard tot ridder. Bij ieder sprak hij daarbij de woorden: “voor outer – haerdt en troon”. En elk nieuw lid herhaalde diezelfde woorden: “voor outer – haerdt ...
verder lezen
Hoe belangrijk vinden we de kerk in onze gemeenschap?  In dit eerste  half jaar dat ik hier ben, heb ik ervaren dat ook mensen die er niet zo vaak komen, het wel waarderen dat de kerk er is. Gewoon als rustpunt of plek waar mensen hun geloof kunnen delen. Om onze kerk toekomst-proof  te maken is een kerkgebouw ter plekke heel veel waard. Het markeert het dorp en het versterkt de betrokkenheid. Betrokken door mee te vieren, mee te bidden, mee te werken en mee te betalen. In ons land moeten we de kosten van zo’n kerkgebouw, de verwarming en de verzekeringen, het kerkelijk leven en alles wat erbij komt, zelf als parochianen dragen. We ontvangen geen subsidie van de ...
verder lezen
Op het einde van de internationale bidweek voor de eenheid (18-25 januari) vieren we het feest van Paulus’ bekering. De betekenis van deze apostel is nauwelijks te overschatten. Hij was gewoon een imponerende, wellicht ook wat driftige persoonlijkheid, die even gemakkelijk met de groten der aarde (bijv. koning Agrippa) omging, als dat hij zich inzette voor bijvoorbeeld slaven (vgl. Onesimus). Hij was zeer bereisd, sprak meerdere talen en kón ergens echt voor gaan. Dat liet hij al zien toen hij christenen vervolgde, en die onvermoeibare inzet gaat later over in zijn er-zijn-voor-de-Kerk. Misschien is dit wel iets wat mij het meest in Paulus aanspreekt: zijn liefde voor de Kerk. Deze uit zich in de volle aandacht die hij geeft aan ...
verder lezen
De manden in de kerken hebt u in de Advent goed gevuld – een royaal aantal kerstpakketten hebben we hiervan gemaakt en van wat over is worden in de komende maanden voedselpakketten gemaakt. Oprecht DANKJEWEL. Ook voor de officiële kerstpakketten die er bijgezet zijn en de donaties, o.a. via de kerstmarkt. Als u mensen weet, die zo’n steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, omdat een maand enkele dagen te lang duurt, kunt u het mij, of de kapelaan laten weten. We gaan hier natuurlijk discreet mee om en zorgen dan dat mensen die ervoor in aanmerking komen vanuit ons dekenaat met regelmaat een voedselpakket ontvangen.  Een dankjewel richt ik ook aan allen die zich zo hebben ingezet voor de ...
verder lezen
Bij het opzetten van de kerststal zorg ik er altijd voor dat een van de lichtjes helder in de stal straalt: Maria en Jozef en het Kind in de kribbe duidelijk in het licht! De os en de ezel pikken ook een glimp van dit licht op; de figuren wat verder van de stal worden vager beschenen door de lampjes in de boom. Het eigenlijke ‘kerstgebeuren’ staat in de spotlight: Er is een Kindeke geboren op aard. Kerstmis vieren zoals het bedoeld is, zet Jezus in de spotlight. Als klein Kind komt God in onze wereld. Het is nodig Jezus in het licht te zetten, want in onze wereld zijn zoveel spotlights dat  je Kerstmis kunt vieren zonder stil te ...
verder lezen
Met alle lichtjes in de advent en kersttijd kunnen we achter deze zin een vraagteken zetten. Maar ik zou er een uitroepteken achter plaatsen! Alle halogeen, neon en led verlichting zijn dan niet zozeer een oproep tot kopen en consumeren, maar een uitnodiging om Jezus als een licht over ons leven te laten schijnen. Het Kind in de kribbe verlichte het hart van allen die kwamen! “Weersta het verblindende licht van de consumptie, dat deze maand overal zal schijnen, en geloof dat gebed en naastenliefde geen verloren tijd zijn, maar de grootste schatten” (paus Franciscus).  Het leven dat Jezus brengt is het licht voor de mensen “Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het ...
verder lezen
Gelukkig hebben we in al onze parochies een trouwe groep kerststalbouwers die de kerststal in onze kerken opzetten. Op de meeste plaatsen gebeurt dit rond 15 december. Op vele plaatsen is de kerstversiering al aan het begin van de advent aangebracht. Dat kan natuurlijk ook. Zelf zet ik op de pastorie boom en stal pas in de laatste week op.. De lichtjes in de boom slinger ik er zo in dat ik er ruim voldoende overhoud om de stal en de kribbe te verlichten. Anders staan boom en stal met beelden zo los van elkaar. Kerstmis: het feest van licht en vrede; en wel licht en vrede die van Jezus uitgaan.  Boom en stal moeten een eenheid vormen. Heel gemakkelijk ...
verder lezen
De in ons dekenaat al gestarte actie om mensen in nood hier ter plekke vanuit de parochies te ondersteunen willen we in de Advent wat breder opzetten. In de verschillende kerken van parochiecluster Emmaüs plaatsen we achter in de kerk een mand met daarbij de vraag hierin houdbare levensmiddelen te doneren. Hiervan maken we dan voedselpakketten voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.  Concrete hulp aan mensen die deze nodig hebben hoort bij de kerntaken van de Kerk. Jezus is voor alle mensen gekomen. En Hij had een voorkeur voor de armen. Paus Franciscus onderlijnt dit telkens. Met Kerstmis horen we hoe Hij in een arme stal van Bethlehem ter wereld is gekomen. Allereerst waren het ...
verder lezen
In deze maand van het jaar staan we stil bij onze dierbare doden. Hun graven of rustplaatsen verzorgen we extra. Hun overlijden raakt ons van binnen. Tegelijk kan het gedenken van hen ons geloof verdiepen en vinden we daarin een steun om ons verdriet een plaats te geven. De kerkvader Augustinus († 430) drukt het als volgt uit: Wanneer de gelovigen hun dierbare overledenen gedenken en voor hen bidden, komt dit ongetwijfeld ten goede aan hen die tijdens hun leven hebben verdiend aldus na dit leven geholpen te worden. Ook wanneer het om een of andere reden onmogelijk is het lichaam van een overledene te begraven of het bij te zetten in een gewijde ruimte, mag men niet nalaten voor ...
verder lezen
Met onze dierbare doden blijven we verbonden. Naast het gemis ervaren we ook nabijheid en vertrouwen. Troost en hoop kunnen we vinden in de geloofservaring van mensen die ook afscheid hebben moeten nemen. Hieronder een gedicht van Augustinus. “De dood is niets.  Ik ben maar aan de andere kant.  Ik ben mezelf, jij bent jezelf.  We waren er voor elkaar, dat zijn we nog altijd. Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. Spreek tegen me, zoals weleer,  op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest. Lach om wat ons samen heeft doen lachen. Denk aan mij, bid met mij. Spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd hebt gedaan, zonder deze te benadrukken, zonder droefheid. Het leven is wat het ...
verder lezen
Allerheiligen en Allerzielen noemen we in één adem. We staan stil bij onze dierbare doden. Allerheiligen: degenen die al leven in Gods stralende heerlijkheid. Allerzielen: zij die het stralende licht van God nog niet kunnen verdragen; die in dit licht juist hun eigen gebreken scherper zien. Allerzielen kunnen we misschien vergelijken met het knipperen met onze ogen.  Vanuit het donker kunnen onze ogen het felle licht nog  niet meteen verdragen en het doet zelfs pijn om te kijken! Zo mogen we Allerzielen verstaan: nog wennen aan het hemelse licht van God zelf. Wanneer we uit dit leven heengaan en er nog duisternis aan ons kleeft, durven we God nog niet onder ogen te komen. We schamen ons; zien in dit ...
verder lezen
Op zondag 13 oktober heeft paus Franciscus in Rome John Henry kardinaal Newman heilig verklaard. John Henry Newman (1801-1890) wilde aantonen dat de anglicaanse kerk waarin hij leefde op het juiste spoor zat in overeenstemming met Jezus’ bedoelingen. Bij dit onderzoek kwam hij meer en meer tot de overtuiging dat de  r.k.-Kerk de juiste was. In 1845 zet hij de stap naar de katholieke Kerk, ook al kost hem dat veel: hij verliest zijn baan, vrienden en een geloofsgemeenschap waarvan hij hield. Zijn inzichten ‘dwingen’ hem tot deze stap. Het is niet zo dat de Kerk het geloof dwingend oplegt, maar het geloof verplicht de mensen de Kerk aan te nemen (Sermon Notes 270). Interessant hoe hij zijn weg gegaan ...
verder lezen
Allen die zich hebben ingezet voor het bezoek van onze bisschop aan het dekenaat Thorn ben ik erkentelijk voor wat ieder heeft gedaan. Fijn dat de parochies die we niet konden bezoeken ook deelnamen. Dankjewel aan allen die betrokken waren! Ik vond het stimulerend te zien hoeveel mensen actief in onze parochies bezig zijn. Telkens drukte de bisschop zijn dank uit jegens degenen die een beeld schilderden van wat er gebeurt op pastoraal, diaconaal, liturgisch, MOV-vlak, of qua financiën of gebouwen, enz. Het viel me op hoe goed de bisschop heel de dag door luisterde naar alles wat er gezegd werd en daar ook op inging: waarderend en tegelijk soms ook richting gevend zaken in een groter perspectief plaatste. Het ...
verder lezen
“Voor het slapen gaan kijkt de kleine nog graag een filmpje.” “Dan moet ik wel eerst weten hoe de recorder werkt”, reageerde mijn tante, die die avond oppastante was. “Niet nodig, dat weet Fabienne zelf wel!” En inderdaad; hoe klein ook, zij kon het apparaat bedienen. Fabienne had een leeftijd tussen dreumes en peuter in. Technische zaken pikt een nieuwe generatie automatisch op. Hoe klein ook.  Geef een tiener een smartphone en hij haalt er veel meer uit dan een volwassene. In de techniek bouwen we automatisch op onze voorgangers. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Anders is dat bij morele waarden, bij ons geloof, of bij een taal of dialect. Dan moet iedere generatie het zich ...
verder lezen
Vanaf vrijdag 20 september bezoekt onze bisschop drie dagen ons dekenaat. Dit bezoek valt in de periode van 75 jaar bevrijding. De bevrijding moest bevochten worden – de strijd concentreerde zich aan weerzijden van het kanaal. Het herinnert mij aan mijn eigen vader, die in de oorlog vanwege de Arbeitseinsatz moest onderduiken en met mijn opa ook eens een rivier – in dit geval de Hollandse Vecht – was overgezwommen om aan een eventuele razzia te kunnen ontkomen. Persoonlijke verhalen die doorverteld worden en kleur geven aan wat er, 75 jaar geleden, heeft plaatsgevonden.  In het bisdomblad De Sleutel schrijft bisschop Harrie Smeets een persoonlijk verhaal over zijn vader en hoe een Duitse soldaat woord hield: “Ich bringe Ihren Sohn ...
verder lezen
 “De kerktoren van de St.-Stephanusparochie in Heel zou wel eens heel goed mogelijk het oudste bouwwerk in Midden Limburg kunnen zijn” (eerste helft 11e eeuw). En tegen deze van zandsteen en keien gebouwde toren heeft een (houten) kerkje gestaan. Dit las ik in een  artikel  van Leon Moonen  in het Bevrijdings Hallo magazine van september. In combinatie met  Blieve vertèlle, wat ook over de bevrijding gaat, gaan mijn gedach- ten verder naar vrijheid en bevrijd zijn door Jezus, onze Verlosser. Bevrijding, verlossing is eigen aan ons geloof. En bij zulke historische monumenten voel je een zekere fierheid, dat je op dezelfde plaats nu samen komt en erbij hoort om het verhaal te blieve vertèlle. Ik ‘kaap’ deze uitdrukking even om die ook ...
verder lezen
Aan het laden...

Cursiefje in uw mailbox

Schrijft u zich in en u ontvangt het laatste cursiefje van de deken elke week in uw e-mailbox.